جمعه های پردیس کتاب

جمعه‌های پرديس‌كتاب با هدف نقد و بررسی كتاب‌های شاخص و مهم از 30 مهرماه 1395 آغازشد و جمعه‌های آخر هر ماه به صورت منظم و مداوم ادامه يافته‌است