پیشنهاد کتاب با موضوع صلح

۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح است. اما صلح به چه معناست؟ به معنای عدم خشونت، به معنای پایان خون‌ریزی و تنفر میان کشورها که ما می‌دانیم؟
صلح چیزی فراتر است.
-صلح لبخند کودکی به کودک غریبه‌ی دیگر در پارک است.
-صلح پذیرش تفاوت‌ها و دوستی دو نفر فراسوی مرز جغرافیایی و فرهنگی است.
-صلح لحظه‌های صادقانه وصمیمی هر انسان در ارتباط با خود، دیگران و طبیعت است.
می‌گویند «صلح را باید از کودکی آموخت.»؛ امّا شاید صلح را باید با کودکِ درون خود حس کرد. صلح را شاید باید از کودکان آموخت. 
کتاب‌های کودک و نوجوان با داستان‌ها و تصویرهای واضح و تاثیرگذارشان این مضمون را به کودکمان یادآوری می‌کنند.