1399/04/29 10:59:13

دفترچه خاطرات و فراموشی و مقالات دیگر

دفترچه خاطرات و فراموشی و مقالات دیگر


تجدید چاپ كتاب دفترچه خاطرات و فراموشی .. و مقالات ديگر بعد از چند سال

کتاب دفترچه خاطرات و فراموشی و مقالات دیگر اثر محمد قائد است؛ خواندن نوشته‌های محمد قائد برای من به راستی لذت بخش است. او یک روزنامه نگار و جستار نویس (essayist) بسیار برجسته است که چندین مجله را نیز در این دوران سردبیری کرده است. نگاه تیز او با قلم چالاک وبی‌باک و طنز و تسخر هنرمندانه و ظریف، در آمیخته با دانشوری او در روانشناسی و جامعه شناسی و ادبیات، نوشته‌هایی روشنگرانه پدید می‌آورد که زبان فارسی میتواند به آنها بنازد.” داریوش آشوری، سایت کتابچه

“مقاله ها را کمتر با ذکر تاریخچه‌ی موضوعی که می‌خواهد در باره‌اش بنویسد یا مقدماتی که معمول مقاله هاست آغاز می‌کند. نثر او دقیق است کلی گویی نمی‌کند. نوشته هایش از طنزی ظریف که مهر او را بر خود دارند خالی نیست. “گفتن به در تا دیوار بشنود” و به نعل و به میخ زدن در کشور ما سنت غالب در نوشته های انتقادی است. در مقاله های قائد همه چیز به صراحت گفته میشود. فرخ امیر فریار، جهان کتابنویسنده : محمد قائد
ناشر : طرح نو


 خرید کتاب دفترچه خاطرات و فراموشی