1399/04/15 10:20:36

در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران

در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران


کتاب (با چراغ و آینه) شفیعی کدکنی تجدید چاپ شد

 

با چراغ و آینه دومین اثر شفیعی کدکنی دربارۀ جنبه‌های گوناگون شعر معاصر فارسی است. این اثر، به گفتۀ مؤلف، تکملۀ ادوار شعر فارسی است. کتاب مذکور مجموعه‌ای است از تاریخ ادبیات، نقد ادبی، و ادبیات تطبیقی.


 

 شعر و دگرگونی رمز‌های آن و نيز تحول در شيوه نگاه شاعران متجدد ايرانی نسبت به زندگی و جامعه و طبيعت و تاريخ، همه و همه نتيجه اين پيوند است.
در اين کتاب فصل به فصل ما با ريشه‌های اين تحول آشنا می شويم و می بينيم که چگونه در آغاز اين قرن، ايرج، بهار و پروين از شعر‌های امثال لافون تن فرانسوی و کريلف روسی الهام می پزيرند و در نسل بعد، نيما يوشيج با تاثير‌پذيری از رمانتيک‌های اروپايی و رمز‌گرايان ايشان، عامل تحولی بنيادی در صورت، ساخت و فضای شعر ايران شود.

 

با چراغ و آینه
نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی
چاپ ششم

۷۶۰ صفحه وزیری گالینگور
نشر سخن

خرید کتاب‌ با چراغ و آینه